ایام هفته ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
یکشنبه ---------- شیمی دینی --------------
دوشنبه ---------- گسسته و هندسه تحلیلی ادبیات زبان خارجه
چهار شنبه ریاضی فیزیک ------------ --------------

 

ایام هفته ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
یکشنبه ریاضی ---------- دینی -----------
دوشنبه شیمی زمین شناسی ادبیات زبان خارجه
چهار شنبه --------- فیزیک زیست شناسی -----------

 

ایام هفته ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
یکشنبه --------- شیمی دینی -----------
دوشنبه --------- زمین شناسی ادبیات زبان خارجه
چهار شنبه ریاضی فیزیک زیست -----------

 

برگزاری جلسه شورای دبیران با موضوع آمادگی برای امتحانات در مدرسه

در روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 ساعت 2 بعد از ظهر تشکیل شد .

1234