عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم ،

مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست .

فرا رسیدن ماه رمضان ماه بارش باران رحمت الهی مبارک باد .