شما چگونه با یک کودک رفتار می‌کنید؟
اگر این کودک گرسنه باشد، او را سیر می‌کنید. اگر گریان باشد، او را آرام می‌کنید.
اگر اشتباهی کرده باشد او را می‌بخشید.
شما به او اجازه می‌دهید، اشتباه کند؛ زیرا فقط از این راه است که می‌آموزد.
شما می‌دانید که با عشق و حمایت شماست که این کودک به ثمر می‌رسد.
شما با او خوش رفتاری می‌کنید،
زیرا او فقط یک کودک است و سزاوار عشق و حمایت شما.

آیا شما با کودک درون خود نیز این‌ گونه رفتار می‌کنید؟
آیا به خود عشق می‌ورزید و خود را تشویق می‌کنید؟
آیا وقتی ناراحتید خود را تسکین می‌دهید؟
آیا پس از آنکه اشتباهی از شما سر زد، خود را می‌بخشید؟
تصمیم بگیرید یک روز هم که شده با خود این گونه رفتار کنید
در آن روز عبارت زیر را پیوسته با خود تکرار کنید.
«من سزاوار عشق و توجه هستم. »
و ببینید آن روز چگونه پیش می‌رود

همانطور که از نامش پیداست ، به معنای درک عاطفی و یا در اصطلاح " شعور حسی" است . در واقع این لفظ به آن دسته از عوامل موفقیت زا در فرد اطلاق می شود که از لحاظ حسی و شخصیتی به بلوغ و تکامل رسیده باشد. این نوع حس بر تأثیر احساس در توانایی برون نگری ما و نیز درک خود و دیگران تأکید دارد . برای این که از میزان این حس در خودتان آگاهی یابید به پرسش های زیر پاسخ دهید.

در انتخاب رشته تحصیلی به چه عواملی باید توجه داشت ؟

برای محاسبه نمره خام در هر درس از فرمول بالا استفاده می شود:

[(تعداد پاسخ درست×3) –(تعداد پاسخ اشتباه)]X100

تعداد کل سوالات×3

                                                                

در نمره کل سازی کنکور ابتدا نمرات خام داوطلبان به تراز تبدیل میشود برای به دست آوردن تراز نمرات خام تمام داوطلبان مورد نیاز است  بنا براین این کار فقط توسط سازمان سنجش امکان پذیر است.

 نحوه محاسبه نمره تراز

به معاومات زیر نیاز مندیم:

1-نمره خام درسهای همه ی شرکت کنندگان  2- میانگین 3-انحراف استاندارد  4-تعدادشرکت کنندگان                                                                                                                                              T=1000Z+5000                                                                                                                                                      

زیر گروه چیست ؟عبارت است از مجموعه رشته هایی که درآن درسها از اهمیت وضرایب یکسانی برخوردارند.توجه داشته باشیدکه در انتخاب رشته فقط نمره تراز زیر گروه مربوط به ان رشته ملاک می باشد.

رشته علوم ریاضی دارای 3 زیر گروه می باشد.بنا بر این 3نمره تراز (تراز زیر گروه 1-تراز زیرگروه2-تراز زیر گروه 3)برای داوطلبان علوم ریاضی خواهیم داشت.

  نمره ترازکل داوطلب=25%نمره ترازامتحان نهایی +75%نمره ترازکنکور سراسری

نمره تراز آزمون کنکور در یک زیر گروه

مجموع (نمرات  تراز دروس  عمومی آزمون × ضریب مربوطه)+مجموع(نمرات تراز دروس اختصاصی آزمون×ضریب مربوطه  )×3

مجموع ضرایب دروس عمومی آزمون + (مجموع  ضرایب دروس اختصاصی آزمون )×3

نمرترازامتحان نهاییدریک زیر گروه

مجموع (نمرات تراز دروس اختصاصی امتحان نهایی × ضریب مربوطه)×3 + مجموع  (نمرات ترازدروس عمومی امتحان نهایی)

(مجموع ضرایب دروس اختصاصی امتحان نهایی )×3+ مجموع ضرایب دروس عمومی  امتحان نهایی

  نمره ترازکل داوطلب=25%نمره ترازامتحان نهایی +75%نمره ترازکنکور سراسری

نمره کل آزمون داوطلب دریک زیر گروه

25%نمرات تراز دروس امتحان نهایی در ضرایب مربوطبه یک زیر گروه +75%نمرات ترازدروس کنکور در ضرایب مربوط به یک زیر گروه

واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان

محاسبه ي نمره تراز كل كنكور

برای محاسبه نمره خام در هر درس از فرمول بالا استفاده می شود:

[(تعداد پاسخ درست×3) –(تعداد پاسخ اشتباه)]X100

تعداد کل سوالات×3

                                                                

در نمره کل سازی کنکور ابتدا نمرات خام داوطلبان به تراز تبدیل میشود برای به دست آوردن تراز نمرات خام تمام داوطلبان مورد نیاز است  بنا براین این کار فقط توسط سازمان سنجش امکان پذیر است.

 نحوه محاسبه نمره تراز

به معاومات زیر نیاز مندیم:

1-نمره خام درسهای همه ی شرکت کنندگان  2- میانگین 3-انحراف استاندارد  4-تعدادشرکت کنندگان                                                                           

T=1000Z+5000                                                                                                                                                                                                                         

زیر گروه چیست ؟عبارت است از مجموعه رشته هایی که درآن درسها از اهمیت وضرایب یکسانی برخوردارند.توجه داشته باشیدکه در انتخاب رشته فقط نمره تراز زیر گروه مربوط به ان رشته ملاک می باشد.  

رشته علوم تجربی دارای 5 زیر گروه میباشد بنا بر این 5 نمره تراز (نمره تراز زیر گروه یک-زیرگروه 2-زیر گروه 3-زیر گروه4-زیر گروه 5) برای داوطلبان علوم تجربی خواهیم داشت.

  نمره ترازکل داوطلب=25%نمره ترازامتحان نهایی +75%نمره ترازکنکور سراسری

نمره تراز آزمون کنکور در یک زیر گروه

مجموع (نمرات  تراز دروس  عمومی آزمون × ضریب مربوطه)+مجموع(نمرات تراز دروس اختصاصی آزمون×ضریب مربوطه  )×3

مجموع ضرایب دروس عمومی آزمون + (مجموع  ضرایب دروس اختصاصی آزمون )×3

نمرترازامتحان نهاییدریک زیر گروه

مجموع (نمرات تراز دروس اختصاصی امتحان نهایی × ضریب مربوطه)×3 + مجموع  (نمرات ترازدروس عمومی امتحان نهایی)

(مجموع ضرایب دروس اختصاصی امتحان نهایی )×3+ مجموع ضرایب دروس عمومی  امتحان نهایی

  نمره ترازکل داوطلب=25%نمره ترازامتحان نهایی +75%نمره ترازکنکور سراسری

نمره کل آزمون داوطلب دریک زیر گروه

25%نمرات تراز دروس امتحان نهایی در ضرایب مربوطبه یک زیر گروه +75%نمرات ترازدروس کنکور در ضرایب مربوط به یک زیر گروه

واحد مشاوره دبیرستان فرزانگان

افزایش ارتباط مادران ودختران

در این جلسه مادران ودختران روبه روی هم نشستند بعد از معرفی دانش آموزان مادران خود را معرفی نمودند.مدرس مسائلی را مطرح کرده واز شرکت کنندگان خواست که نظرات خود را بیان نمایند.اهداف این جلسه عبارت است از

شناخت مادران از همدیگر

شناخت مادران از دوستان فرزندشان

بیان انتظارات خواسته ها در محیطی دوستانه

پیدا کردن راههای مناسب جهت کمتر شدن مشکلات ناشی از تفاوت نسل ها

دومین سال تحصیلی است که نمرات امتحان نهایی سال سوم به میزان 25 درصد در کنکور سرا سری تاثیرقطعی  داده می شود

باتوجه به حجم درس های سال سوم نسبت به حجم منابع کنکور سراسری وفرصت مناسب برای امتحان نهایی وتاثیر 25 درصدی این

درسها میتوان به اهمیت این سال پی برد

دلایل دیگری نیز برای اهمیت این سال وجود دارد که از جمله آن می‌توان به سهم بالای دروس سال سوم نسبت به سال‌های اول و دوم اشاره کرد به گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد کل سوالات مربوط به سال سوم می باشد.از طرف دیگر مطالب تدریس شده در این سال، پیش‌‌نیازی برای دروس پیش‌دانشگاهی است و در صورت تسلط و یادگیری کامل مفاهیم تدریس شده در سال سوم، شروع موفق و راحتی در دوره پیش‌دانشگاهی خواهید داشت..

 بنابراین اگر  شما  از فرصت مناسبی که الان در پیش روی دارید مخصوصا تعطیلات عیدبرای جمع‌بندی دروس خود و کسب آمادگی برای امتحان نهایی استفاده نمایید با یک تیر دو نشان زده اید هم مطالعه عمیق دروس برای موفقیت در امتحانات  نهایی و هم جمع‌بندی بخش مهمی از منابع مورد سوال در کنکور

فرمول نمره ترازکل سازی کنکور = 25%نمره تراز امتحان  نهایی سال سوم + 75%نمره ترازکنکور سرا سری

توضیحات بیشتر دراین مورد رابعدا به اطلاع سال  سومی های عزیز خواهیم رساند.