1. آقای پر کاووسی         ولی دانش آموز  لعیا پرکاووسی
  2. آقای توحید آملی         ولی دانش آموز  مینا توحید آملی
  3. خانم موسویان            ولی دانش آموز  تینا توکل
  4. آقای علیپور                ولی دانش آموز  فاطمه علیپور
  5. آقای رضا زاده             ولی دانش آموز  نگار رضازاده
  6. آقای ایزدی نیاکی        ولی دانش آموز  مریم ایزدی نیاکی 
  7. آقای داداش پور           ولی دانش آموز  زینب داداش پور 
  8. آقای رحمانی              ولی دانش آموز  هانیه رحمانی 
  9. آقای رضایی               ولی دانش آموز  نگین رضایی
  10. خانم صدر زاده            ولی دانش آموز  کعبه توکلی       

این جلسه روز سه شنبه 93/8/27 در سالن اجتماعات مرکز برگزار شد .

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 93/7/29 از ساعت 15 الی 18 عصر برگزار شد .

این جلسه روز سه شنبه مورخ 93/7/15 از ساعت 15 الی 17 در سالن اجتماعات این برگزار شد . 

1