این آزمون روز پنج شنبه 29 آبان برگزار شد .

این آزمون در تاریخ 8 صبح روز شنبه 19 مهر برگزار شد.

12