نام نام خانوادگی رشته          رتبه            
شکیبا خردمند شعر اول شهرستان
پرنیان حیدری شعر دوم شهرستان
فاطمه علیپور آهنگر شعر سوم شهرستان

 

نام و نام خانوادگی رتبه       
فاطمه عباسی دوم استان
مائده حسینی مشترک چهارم
کوثر اکبری مشترک هشتم

دانش آموزان فوق جهت شرکت در مسابقات مرحله ی قطبی آماده شوند .

نام و نام خانوادگی پایه رتبه
سارا اکبری اول دوم شهرستان
فاطمه قلی پور اول سوم شهرستان

 

نام ونام خانوادگی پایه رتبه
هانیه تقوی پور دوم دوم شهرستان
فاطمه اسدی اول دوم شهرستان

 

نام نام خانوادگی پایه رتبه
حسنا سادات آزرم سا دوم اول شهرستان
زینب نصیری سوم دوم شهرستان
زهرا اسماعیل زاده اول سوم دبیرستان

 


نام و نام خانوادگی پایه رتبه
شیرین دهقان دوم اول شهرستان
مهلا صادقی سوم اول شهرستان
مارال لطف اله نیا اول دوم شهرستان
فاطمه یوسفی اول سوم شهرستان
فائزه کاردار سوم سوم شهرستان

 

مائده مصطفی پور   پایه اول   نفر اول شهرستان

نام و نام خانوادگی پایه رتبه
فاطمه هدایتی سوم اول شهرستان
فاطمه عباسی اول اول شهرستان
مبینا داوودی دوم دوم شهرستان

 

12