در انیمیشن زیر به تفاوت سرعت حرکت انتقالی سیارات منظومه ی شمسی توجه کنید .

/userfiles/files/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.mp4

1