• مردم اغلب بی منطق ٰ نابخرد و خودخواه هستند ٰ در هر صورت تو آنها را ببخش .
  • اگر مهربان باشی ٰ ممکن است تو را به داشتن انگیزه های پنهانی و خودپسندانه (خودشیرینی) متهم کنند در هر صورت تو مهربان باش .
  • اگر آدم موفقی باشی ٰ چندین دوست دروغین و تعدادی دشمن واقعی خواهی داشت ٰدر هر صورت تو آدم موفقی باش .
  • اگر بی غل و غش و رک باشی ٰ احتمال دارد مردم تو را فریب دهند در هر صورت تو بی غل و غش و رک باش .
1