اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس از تاریخ 26 /6/94 لغایت 29/9/94 باشرکت دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستان فرزانگان به سرپرستی خانم امینی مدیر دبیرستان و معاونین خانم ها اسحاقی ،علی پور ، تیموریان و عباسی برگزار گردید.


1