این نمونه سوال مربوط به دبیرستان علامه حلی 3 تهران آموزش و پرورش ناحیه یک می باشد .

1