عزاداری یاران کربلای امسال نیز همچون سالهای گذشته با سوز و گداز هرچه تمامتر در بین عاشقان آن حضرت برگزار شد .

این آزمون روز پنج شنبه 29 آبان برگزار شد .

این آزمون در تاریخ 8 صبح روز شنبه 19 مهر برگزار شد.