سحر سجاده ات را چون گشودی    و با معبود خود خلوت نمودی

و خواندی خالقت را عاشقانه        و اشکی هدیه کردی دانه دانه

تو را جان علی ما را دعا کن       دعا برعبد ناچیز خدا کن

1